Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Modernizacja źródła ciepła i wymiana powierzchni przeszklonych

Mimo trudnych warunków spowodowanych ogłoszeniem stanu epidemii Gmina Piątek kontynuuje prace w ramach projektu pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?, wykorzystując czas przerwy w zajęciach szkolnych.

Postęp robót budowlanych na koniec kwietnia 2020r. jest zgodny z przyjętym harmonogramem. Obecnie kontynuowane są roboty budowlane w zakresie modernizacji źródła ciepła oraz wymiany powierzchni przeszklonych.

W kwietniu 2020r. zaakceptowany został pierwszy wniosek o płatność rozliczający otrzymaną w listopadzie 2019r zaliczkę w ramach umowy zawartej z RPO WŁ 2014-2020 na współfinansowanie projektu. Wypłacona została również kolejna zaliczka na finansowanie projektu.

W kwietniu odebrano część wykonanych robót budowlanych dotyczących modernizacji źródła ciepła, na które wykonawca wystawił fakturę.

Specyfika prowadzonej inwestycji ? obiekty szkolne oraz możliwość zaliczkowania projektu, w ramach dotacji RPO WŁ na lata 2014-2020, pozwala na jego sprawną i zgodną z planem realizację, mimo trudnej sytuacji epidemicznej. Terminowe wykonywanie projektu jest szczególnie ważne, gdyż jego realizacja ma szanse zostać zakończona przed nowym rokiem szkolnym.

Początkowe efekty realizowanego projektu, w zakresie ograniczenia zużycia energii, już są odczuwalne. Oczekuje się, że już w obecnym roku w znaczącej wysokości osiągnięte zostaną zakładane wskaźniki rezultatu realizacji projektu, w tym min. – zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych; szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych; ilość zaoszczędzonej energii cieplnej i zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów.

Skip to content