Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

Na podstawie art. 6k  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010 i 2020) Burmistrz Piątku zawiadamia, że w dniu 8 kwietnia 2020 r.  Rada Miejska w Piątku podjęła uchwałę nr XVIII/104/2020 (Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 2559) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 czerwca 2020 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
 1. 33,00 zł od  mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
 2. 66,00 zł od  mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość ? opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
 • zwalnia się w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ? zwolnienie ustala się w wysokości 2,00zł miesięcznie od opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
 1. pojemnik  pojemności 120 litrów ?   5,00 zł;
 2. pojemnik o pojemności 240 litrów  ?   11,00zł;
 3. pojemnik  o pojemności 1100 litrów  ? 54,00 zł;
 4. worek o pojemności  120 litrów?  5,00 zł;

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stanowi dwukrotność stawki i wynosi odpowiednio:

 • pojemnik o pojemności 120 litrów ? 10,00 zł
 • pojemnik o pojemności 240 litrów- 22,00 zł
 • pojemnik o pojemności 1100 litrów ? 108,00 zł
 • worek o pojemności 120 litrów- 10,00 zł.

 

Na podstawie art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 i 2020) Burmistrz Piątku zawiadamia, że w dniu 8 kwietnia 2020r. Rada Miejska w Piątku podjęła uchwałę nr XVIII/105/20 (Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 2554) w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele  rekreacyjno-wypoczynkowe

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 czerwca 2020r. ustala się ryczałtową stawkę:

169,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

338,00 zł stawka opłaty podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

WAŻNE: Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 i 2020), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zmienione stawki opłaty  wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji  i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,   w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Miejskim w Piątku, w pokoju 21.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Skip to content