Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że w 2022 roku w  Powiecie Łęczyckim  uruchomione zostały dwa punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatną mediację oraz w jednym z nich udzielane jest również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Pomoc  przysługuje każdej  osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku – w przypadku osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą należy dodatkowo złożyć oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (do pobrania poniżej).

Oświadczenie NPP-1OSW
Oświadczenie o pomocy de minimis

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 1. poinformowanie osoby  fizycznej, zwanej dalej ?osobą uprawnioną? o obowiązującym stanie prawnym oraz  przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej  sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w  tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja:

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej. Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu. Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad prawnych i w punkcie nieodpłatnych porad obywatelskich.

Kto udziela pomocy prawnej?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny,  a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.

Co obejmuje edukacja prawna?

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzającego do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczą  w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 1. prawach i obowiązkach obywatelskich;
 2. działalności krajowych i między narodowych organów ochrony prawnej;
 3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 4. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu.
Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

 1. bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskanie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 2. w dowolnym terminie: telefonicznie pod nr 885 106 060,
  lub listownie wysyłając na adres:
  Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

Wizytę w punktach należy umawiać  telefonicznie pod numerem tel. 885 106 060. Osoby mające trudności w komunikowaniu mogą zgłaszać się także drogą elektroniczną: pomocprawna@leczyca.pl

Lokalizacja i harmonogram działania  w 2022 roku

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępna dla mieszkańców Powiatu Łęczyckiego – do pobranie

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej – Nieodpłatna Pomoc Prawna

Skip to content