Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nowy konkurs dla KGW

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2024 roku pierwszy otwarty konkurs ofert pn. „Propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego jako elementu świadomości kulturowej”.

Szczegóły konkursu znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Wniosek o udzielenie dotacji mogą złożyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu województwa łódzkiego.

Wniosek należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia naboru, tj. do dnia 15 stycznia 2024 r.

Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski składa się w wersji papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 2 000 000,00 zł
  • maksymalna kwota dofinansowania zadania – 10 000,00 zł
  • do kiedy trwa nabór ofert – do 15 stycznia 2024 r.
  • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – 30 kwietnia 2024 r.
  • dotacja stanowić będzie 100% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Dotację można przeznaczyć na: doposażenie organizacji w sprzęt i przedmioty niezbędne do kultywowania i przekazywania tradycji kulinarnych, udział w wydarzeniach typu: dożynki, targi, jarmarki itp., organizację wydarzeń  własnych typu: warsztaty, szkolenia itp.

W celu wzięcia udziału w naborze wymagane jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2024 roku pn. „Propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego jako elementu świadomości kulturowej (podpisany przez osoby uprawnione zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich).

Wszelkie zapytania dotyczące naboru można kierować:

– pod adres e-mail: zapytania.kt1@lodzkie.pl

– telefonicznie:  42 663 34 94, 42 291 97 46

Ogłoszenie

Wzór wniosku

Wzór oświadczenia o dostępności

Skip to content