Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku

Burmistrz Piątku ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku .

  1. Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe z kierunku bibliotekoznawstwo o specjalności bibliotekarstwo, filologia polska lub pokrewne,
4) minimum 2 – letni staż pracy,
5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) znajomość przepisów: prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, ustawy o bibliotekach, ustawy o finansach publicznych,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
8) kandydat nie może być karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.l pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  1. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

1) łatwość komunikacji, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista,
2) znajomość aktów prawnych i problematyki z zakresu organizacji, zarządzania i finansowania instytucji kultury,
3) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej.

III. Ramowy zakres zadań na stanowisku:

1) kierowanie bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej,
2) wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych,
3) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi,
4) opracowywanie planów finansowych,
5) realizowanie zadań statutowych,
6) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej.

  1. Warunki pracy na stanowisku:

1) wymiar czasu pracy- pełny etat,
2) miejsce pracy- Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku ul. Rynek 16,
3) powołanie na czas określony, od 3 do 7 lat zgodnie z art.15 ust.2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
4) przewidziany termin zatrudnienia 01.01.2024 rok,
5) obiekt nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

  1. Wymagane dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku
2) kwestionariusz osobowy,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,
5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
6) zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 17811. j.),
10) oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  1. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Piątku lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Piątku, 99-120 Piątek ul. Rynek 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku”

Termin składania ofert do dnia 19 grudnia 2023 r. do godz. 15:00 (za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego). Aplikacje, które wpłyną po terminie 19 grudnia 2023r. nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie podana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Szczegółowych informacji o naborze udziela: Sekretarz Gminy Piątek – tel. (24) 722-10-07.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania kwalifikacyjnego będzie można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Piątku ul. Rynek 16.
Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

VII. Dane osobowe – klauzula informacyjna.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia {Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).
Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

VIII. Administrator danych.

Burmistrz Piątku, z siedzibą Piątek ul. Rynek 16, 99 – 120 Piątek.

  1. Kontakt do administratora ochrony danych:

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugpiatek@ugpiatek.pl lub listownie podany wyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do administratora ochrony danych”.

  1. Konkurs składać się będzie z II etapów:

I etap – wstępny – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet wymaganych dokumentów w niniejszym konkursie, zostaną dopuszczeni do II etapu konkursu.
O terminie i miejscu II etapu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
II  etap – końcowy – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
Osobą wyłonioną w drodze konkursu jest kandydat z największą ilością otrzymanych punktów.
Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załączniki do wykorzystania – http://www.bip.ugpiatek.pl/?cid=187&bip_id=4246

Skip to content