Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rada Miejska w Piątku przyjęła budżet na 2022 rok

Podczas XXXVII sesji, która odbyła się w środę, 29 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Piątku uchwaliła budżet na 2022 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Dochody Gminy Piątek w 2022 roku wyniosą 31.839.791,00 zł, z tego: bieżące w kwocie 24.126.717,33  zł i majątkowe w kwocie 7.713.073,67 zł. Zaplanowane wydatki zamkną się kwotą 34.243.938,00 zł, z tego – bieżące w kwocie 23.109.400,00 zł i majątkowe w kwocie 11.134.538,00  zł.
Podjęta uchwała zakłada deficyt budżetu w wysokości 2.404.147,00 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.404.147,00 zł oraz pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Wśród zaplanowanych na rok 2022 inwestycji znalazły się m.in.:
– budowa sieci wodociągowej przy terenach inwestycyjnych 450 000,00 zł.
– budowa studni głębinowej na terenie SUW w Pokrzywnicy ? 313 650,00 zł.
– renowacja studni głębinowej na terenie SUW w Piątku  – 250 000,00 zł.
– realizacja programu przydomowych oczyszczalni ścieków ? 80 000,00 zł.
– przebudowa oczyszczalni ścieków w Goślubiu Osadzie ? 680 801,00 zł.
– zakup ciągnika, beczki asenizacyjnej i przyczepy ? 570 634,00 zł.
– termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ? 1 013 992,19 zł.
– odbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Pokrzywnej ? 600 000,00 zł.
– budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku ? 3 725 180,31 zł.
– zakup samochodu dla OSP Piątek ? 350 000,00 zł.
– budowa kanalizacji w Piątku ? 300 000,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano również inwestycje, które będą realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Są to:
– winda przy ośrodku zdrowia w Piątku ? 350 000,00 zł.
– likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Piątku i Urzędzie Miejskim w Piątku ? 150 000,00 zł
– zakup sprzętu i modernizacja siłowni w celach rehabilitacyjnych ? 150 000,00 zł.
– zakup lekkiego samochodu dla OSP celem dowozu mieszkańców na szczepienia ? 350 000,00 zł.
– rewitalizacja parku miejskiego w Piątku ? 300 000,00 zł
– modernizacja stadionu miejskiego wraz z rozbudową kompleksu sportowego Orlik ? 1 500 000,00 zł.

Podczas XXXVII sesji Rada Miejska w Piątku podjęła również uchwały w sprawie:
– uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032,
– dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021-2032,
– dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
– planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022,
– przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Piątek na lata 2022-2024,
– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piątek na 2022 rok.
Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Piątku – Daniel Gorący wraz z Burmistrzem Piątku złożyli Mieszkańcom życzenia noworoczne.

Skip to content