Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków

ROZPORZĄDZENIE NR 28/2021 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 23 grudnia 2021 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie województwa łódzkiego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b, pkt 8a, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) na terenie województwa łódzkiego zarządza się, co następuje:
§ 1. Nakazuje się:
1. utrzymywanie drobiu w zamknięciu;
2. informowanie właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o wszelkich przemieszczeniach drobiu.
§ 2. Zakazuje się:
1. utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;
2. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.
§ 3. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 1 i § 2 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie województwa łódzkiego.
§ 4. Rozporządzenie w chodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa łódzkiego.
§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wojewoda Łódzki
Tobiasz Bocheński

Rozporządzenie

Skip to content