Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sołectwo na plus 2024

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2024 r.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy finansowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach stanowią kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów 00/100). Samorząd Województwa Łódzkiego zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na realizację zadania.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP Województwa Łódzkiego tj. do dnia 11 stycznia 2024 r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).

Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć projektów realizowanych w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 30 listopada 2024 r.

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) i musi być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Załączniki do pobrania:

Regulamin naboru
Zgłoszenie sołtysa
Klauzula RODO

Pytania na temat naboru „Sołectwo na plus” można kierować:

– pod adresem email: solectwonaplus@lodzkie.pl

– telefonicznie  42 291 97 69, 42 291 97 71, 42 291 97 67, 42 663 35 70, 42 291 97 98, 42 663 32 24

Skip to content