Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Spotkanie konsultacyjne dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W środę 26 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące dokumentu ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek?. Spotkanie zorganizowano  w ramach projektu: ?Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowanego  przez  Gminę  Piątek.

Pani Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk przedstawiła cele i zasady projektu. Pan Gabriel Ferliński zapoznał zebranych z przygotowaniem dokumentów do realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwaniu zgód i pozwoleń na budowę.  Obszernie omówił też tematy związane z zagospodarowaniem przestrzennym  naszej  gminy.

Pani Dorota Sikora-Fernandez w sposób szczegółowy przedstawiła zagadnienia planowania przestrzennego z punktu widzenia ekonomii. Omówiła również słabe i mocne strony  potencjału gminy Piątek dla przestrzennego  rozwoju.

W spotkaniu wzięli udział radni, sołtysi, prezesi organizacji pozarządowych, pracownicy  Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcy gminy Piątek. Kolejne spotkania konsultacyjne będą się odbywały sukcesywnie  w  ciągu  bieżącego  roku.

Skip to content