Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Szacowanie szkód po gradobiciu

Burmistrz Piątku informuje, iż w związku z wystąpieniem w dniu 1 lipca 2022 roku w części gminy Piątek gradobicia istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Piątku pokój nr 17 w terminie od 11.07.2022 r. do 15.07.2022 r. Po wskazanym terminie wnioski nie będą przyjmowane.
Druki wniosków można pobrać ze strony (załącznik poniżej) oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku pokój nr 17 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

formularz wniosku o oszacowanie szkód

Szacowanie nastąpi wyłącznie dla upraw, które nie zostały jeszcze zebrane lub zlikwidowane.
W ciągu 7 dni od daty prawidłowo wypełnionego wniosku zostanie przeprowadzona kontrola w miejscu wystąpienia szkody.

Do wniosku należy dołączyć wydruk złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2022, oświadczenie o strukturze upraw i poniesionych szkodach, oświadczenie o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach.

oświadczenie o strukturze upraw
oświadczenie o poniesionych szkodach

Skip to content