Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Trwa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Gmina Piątek kontynuuje, przy udziale środków unijnych, realizację projektu inwestycyjnego pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek?. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości 2,2 mln zł.

Inwestycja obejmuje kompleksową termomodernizację 8 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek, w tym 6 świetlic wiejskich: w Balkowie, Jankowie, Orenicach, Bielicach, Konarzewie i Pokrzywnice, starej części budynku szkolnego w Czernikowie i Sali sportowej ?PILAWA? w Piątku.

Obecnie realizowane są roboty budowlane w świetlicach wiejskich. Wszystkie roboty realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem:

  • Bielice ? naprawiono konstrukcję dachową z pokryciem dachowym, ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono okna, wykonano obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. W trakcie jest montaż instalacji odgromowej.
  • Orenice – ocieplono ściany zewnętrzne, naprawiono konstrukcję dachową z pokryciem dachowym, wykonano instalację odgromową i rury spustowe z rynnami, wymieniono okna.
  • Czerników – ocieplono poddasze wełną mineralną.
  • Pokrzywnica ? wymieniono okna, trwa ocieplenie ścian zewnętrznych i montaż drzwi wejściowych. Naprawiono konstrukcję dachową, wymieniono pokrycie dachu.
  • Balków – rozpoczęto ocieplanie ścian zewnętrznych.

Termomodernizacja budynków wskazanych w projekcie, tam gdzie pozwalały na to warunki techniczne, objęta została zasadą projektowania uniwersalnego, co oznacza, że będą one dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym również różnych zidentyfikowanych grup z niepełnosprawnościami. W szczególności zasadą uniwersalnego projektowania, a fazie użytkowania budynków, objęto: wejścia do budynków ? jednolite powierzchnie bez wystających krawężników, wspólne wejścia do budynków o rozmiarach drzwi zewnętrznych umożliwiających przejście dla każdego, uzyskanie komfortu cieplnego w budynkach dla wszystkich użytkowników, z możliwością regulacji i dostosowania do potrzeb. Zasada uniwersalnego projektowania spełniona zostanie na wszystkich etapach realizacji projektu, w tym na etapie przygotowawczym poprzez zachowanie zasad dostępności np. w formie elektronicznej, dokumentacji projektowej przedsięwzięcia i informacji o planowanym projekcie m.in. poprzez możliwość zmiany rozmiaru czcionki, włączenia wersji kontrastowej, przejrzystego i łatwego w obsłudze układu wizualnego strony i menu czy czytelnych i zrozumiałych treści. Również na etapie wykonywania robót budowlanych zasada ta będzie przestrzegana min poprzez zachowanie dostępności budynków dla wszystkich użytkowników poprzez zabezpieczenie robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych tak, aby nie kolidowały z bezpieczną i prawidłową eksploatacją obiektów, przygotowanie na czas budowy wejść do budynków w sposób umożliwiający bezproblemowe dostanie się do środka dla każdego, w  tym przez zidentyfikowane grupy z niepełnosprawnościami. Ponadto planowane prace termomodernizacyjne uwzględniają poprawę dostępności budynków dla wszystkich grup niepełnosprawnych użytkowników, głównie dzięki wymianie okien na nowe oraz instalacji grzewczych np. ponieważ poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie wpływa na ich szybszą i skuteczniejszą rehabilitację, należy się spodziewać, że przeprowadzona modernizacja, dzięki poprawie komfortu cieplnego, przyniesie pozytywny efekt w tym zakresie. Ponadto przy realizacji przedsięwzięcia, w tym w odniesieniu do robót budowlanych, prac projektowych, monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji zaangażowane będą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, bez dyskryminacji ze względu na wskazane powyżej kryteria. Również dostępność informacji o realizacji projektu ze środków UE, w ramach zadania ?informacja i promocja? będzie równa dla wszystkich odbiorców bez względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność lub orientację seksualną. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn spełnione są również w związku z zamiarem publikacji na stronie internetowej informacji na temat projektu, Beneficjent zapewni, aby zachowane zostały wymagania dotyczące dostępności strony BIP, na której będą publikowane informacje na temat projektu, dla osób z niepełnosprawnościami. Strona będzie spełniać wymagania §19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526, z późn. zm.) – wymagania WCAG 2.0. m.in. poprzez możliwość zmiany rozmiaru czcionki, włączenia wersji kontrastowej, przejrzystego i łatwego w obsłudze układu wizualnego strony i menu czy czytelnych i zrozumiałych treści.

Skip to content