Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Trwa termomodernizacja kompleksu szkolnego w Piątku

Gmina Piątek sukcesywnie prowadzi prace w ramach projektu pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?.

Postęp robót budowlanych na koniec lutego 2020r. jest zgodny z przyjętym harmonogramem. Obecnie kontynuowane są roboty budowlane w zakresie wymiany powierzchni przeszklonych w budynku szkoły podstawowej; kontynuowane są roboty związane z modernizacją źródła ciepła ? wykonanie odwiertów dolnego źródła pompy ciepła, zakończono wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

W lutym 2020r. trwało rozliczanie projektu w ramach pierwszego wniosku o płatność rozliczającego otrzymaną w listopadzie zaliczkę. Wnioskiem tym wystąpiono również o wypłatę kolejnej zaliczki w ramach fakturowania robót zaplanowanego na marzec 2020r.

Przedmiotowy projekt jest kolejnym etapem podejmowanych działań. Gmina Piątek sukcesywnie od kilku lat realizuje przedsięwzięcia, spójne ze sobą i mające wpływ na poprawę jakości powietrza i ograniczenie zużycia energii, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej. Jednym z elementów całościowego programu mającego zapewnić rozwój społeczno-gospodarczy jest stworzenie i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Piątek. Jednym z elementów wskazanych do realizacji w PGN jest kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Wnioskowany projekt wypełnia założenia powyższego programu. Władze gminy liczą na to, że konsekwentnie realizowane działania na rzecz ograniczenia zużycia energii pochodzącej ze spalania paliw konwencjonalnych przełożą się min na wzrost konkurencyjności gminy w regionie oraz zwiększone zainteresowanie gminą jako miejscem dogodnym do życia i zamieszkania. Niewątpliwie celem projektu jest również poprawa warunków życia jej mieszkańców.

Skip to content