Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko/ ??????????? ???????? ??? ???????? ???????, ??? ????? ??????

Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja od kiedy można składać wnioski, będzie wkrótce podana na stronie internetowej ZUS.

Kto może złożyć wniosek o wsparcie dla rodziny

Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:

 • jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
 • jej pobyt w Polsce jest legalny,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny

Ważne!
Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r.) dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.

Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki ustanawia polski sąd.

Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS

 • na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+).

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 • na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy,  które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO).

Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego.

 • do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku) ? na:
 • dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
 • dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
 • na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości

Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 • 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole ? (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+).

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
 • adres mailowy osoby,
 • polski numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego w Polsce.

Rejestracja obywateli Ukrainy w celu nadania polskiego identyfikatora PESEL rozpocznie się w urzędach gminy, miasta lub dzielnicy w Polsce od 16 marca 2022 r.

Osoby z terenu Gminy Piątek, które goszczą lub zajmują się bezpośrednią pomocą uchodźcom i chcą im pomóc w załatwieniu spraw w ZUS proszone są o kontakt z p. Anną Cybulską pod nr tel. 506 269 785.

??????????? ???????? ??? ???????? ???????, ??? ????? ??????

?????????? ???????, ??? ???????? ??????? ? ??????? ?? ?????? ????? 23 ?????? 2022 ?. ? ??????? ? ??????????? ????? ? ?????? ?????????? ? ??????, ?????? ??????????? ??????????? ???? ???????? ? ??????????? ???????? ??? ??????. ?????????? ????? ??????????? ????? ????? ???? ???????? ?????? ?????????? ????? ????????? ??????????? ?????? (???) ???. ?????????? ??? ???? ????? ???????? ????? ???? ?????? ?? ????????-???????? ???.

??? ???? ??????? ????? ??? ???????? ??? ??????

????? ??? ???????? ??? ??????, ??? ???????? ???, ???? ??????? ?????, ???:

 • ? ???????????? ??????? ??? ?????????/???????? ??????????? ???????,
 • ??? ???????? ??????????? ? ??????,
 • ??? ??? ?????? ?????? (? ?? ?????/????? ?? ?????????? ????????), ??? ??? ?????????? ???????????? ? ???????? ? ??????? ?? ?????? ????? 23 ?????? 2022 ?. ????? ?????? ???.
 • ??? ??? ?????? ?????? (? ?? ?????/????? ?? ?????????? ????????), ????????? ? ?????? ??????????? ???????, ??? ??? ???????? ??????????? ? ??????.

???????!
??????????? ? ?????? ?????????? ????????? ?? ??????? 18 ??????? ??????? ??? 24 ?????? 2022 ?. ?? ??? ???? ???????? ??????? (????? 23 ?????? 2022 ?.) ??? ???????? ???????, ??? ??????? ? ??????? ?? ?????? ???????? ????? 23 ?????? 2022 ????? ????????? ??? ? ?????? ?????????? ? ??????.

???????? ??? ????? ???? ????????????? ?? ????? ??? ???????? ??????? ??????????? ?? ????????? ??????.

??????????? ??????? ??? ???????????? ????? ??? ??????, ??? ??????? ? ??????? ????? ?????? ??? ? ????????? ? ?????? ?????????? ????????? ???.

???  ???????? ??? ?????? ????? ???????? ??? ???

 • 500 ??./?????? ?? ????? ?????? ??? ?? ????????? 18 ?????, ??? ???????? ? ?????? (???????? ?? ????????? ? ???????? ?????? 500+, ??? ????? 500+)

?? ???????? ??? ??????? (?????? ? ???????), ??????????? ??????? ? ????? ??? ?????????? ????????????? ?????? ??????.

 • 500 ??. ?? 1000 ??. /?????? ?? ????? ? ????? ???????? ?????? ? ???? 12-35 ???????, ??? ???????? ? ?????? (???????? ????????? ???????, ???).

?? ???????? ??? ??????? (?????? ? ???????), ??????????? ???????.

 • 400 ??. /?????? ???????? ? ???????????? ?????? ?? ??????? ???????, ??????? ???? ?? ?????? ????? ???? (???????? ? ???????????? ?? ??????? ???????)??:
 • ????? ? ????? ?????? ? ?????,
 • ????? ?????? ? ?????, ???? ?? ???????? ?????? ???????? ???,
 • ?? ????? ? ???????? ?????? ? ????? ? ???? ????? ??????????? 12 ??????? ? ????? 35 ???????, ?? ??? ???? ?????? ???????? ????????? ??????? ? ??? ??????? ???????????? ???????? ???????? ????.

?????? ??? ???? ??????? ?? ??????? ??????? ???????? ?? ??????? ??????, ?? ???????? ?????? ??????.

?? ???????? ??? ????/????, ??????????? ??????? ? ????? ??? ?????????? ????????????? ?????? ??????.

 • 300 ??. ??? ?? ??? ?? ????? ?????? ? ???? ?? 20 ????? (?? ?? 24 ? ??????????? ? ????????????), ??? ???????? ? ?????? ? ??????? ? ????? ? (???????? ? ???????? ?????? ?????, ??? ????? 300+).

?? ???????? ??? ????/????, ??????????? ??????? ? ????? ??? ?????????? ????????????? ?????? ??????.

??? ??????? ????? ? ??? ?????? ????????:

 • ????????? ???????????????? ????? ?????? ????? ??? ??????? ????? ? ??????,
 • ?????????? ?????? ?????,
 • ????????? ????? ????????,
 • ????? ???????????? ??????? ? ??????.

?????????? ???????? ???????  ? ????? ??????? ?????????? ????????????????? ?????? ?????? ???????????? ? ????? ????? (????? ?????), ????? ?? ???????? ? ?????? ??? 16 ??????? 2022 ?.

Skip to content