Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wymiana kotłowni – rozpoczęła się realizacja projektu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ?CENTRUM? w Piątku rozpoczęła realizację projektu pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?.

Udzielone, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu, pozwala na kompleksową realizację inwestycji w oparciu o optymalne, ale kosztowne rozwiązania, w dość krótkim czasie. Współfinansowanie pozwoli zrealizować roboty budowlane z wykorzystaniem materiałów i urządzeń dobrej jakości.

Wnioskowany projekt ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową? wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV ?Gospodarka niskoemisyjna?; priorytet inwestycyjny 4e ?promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu?; cel szczegółowy ? Lepsza jakość powietrza.?

Obecnie Spółdzielnia jest w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu. Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą ? styczeń 2021r.

W ramach realizowanego projektu planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników postępu rzeczowego projektu:

– produktu:
– Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła ? 1 szt.
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie CI01 ? 1 przedsiębiorstwo
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację CI02 ? 1 przedsiębiorstwo
– Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw CI05 ? 1 przedsiębiorstwo

– rezultatu bezpośredniego:
– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)  ? 547,88 ton/rok.

Powyższe będzie możliwe dzięki likwidacji lokalnej kotłowni węglowej i zastąpieniu jej kotłownią opalaną gazem.

Skip to content