Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wymiana kotłowni – rozpoczęła się realizacja projektu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „CENTRUM” w Piątku rozpoczęła realizację projektu pn.Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową”.

Udzielone, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu, pozwala na kompleksową realizację inwestycji w oparciu o optymalne, ale kosztowne rozwiązania, w dość krótkim czasie. Współfinansowanie pozwoli zrealizować roboty budowlane z wykorzystaniem materiałów i urządzeń dobrej jakości.

Wnioskowany projekt Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV „Gospodarka niskoemisyjna”; priorytet inwestycyjny 4e „promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu”; cel szczegółowy – Lepsza jakość powietrza.”

Obecnie Spółdzielnia jest w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu. Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą – styczeń 2021r.

W ramach realizowanego projektu planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników postępu rzeczowego projektu:

– produktu:
– Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie CI01 – 1 przedsiębiorstwo
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację CI02 – 1 przedsiębiorstwo
– Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw CI05 – 1 przedsiębiorstwo

– rezultatu bezpośredniego:
– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)  – 547,88 ton/rok.

Powyższe będzie możliwe dzięki likwidacji lokalnej kotłowni węglowej i zastąpieniu jej kotłownią opalaną gazem.

Back to top
Translate/перекладати »
Skip to content