Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

XVIII sesja Rady Miejskiej w Piątku

Zaplanowana na piątek 27 marca XVIII sesja Rady Gminy Piątek zostaje odwołana!

 

Informujemy, że w piątek 27 marca 2020 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku – ul. Rynek 16 odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
4. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
6. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
b) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Piątek,
c) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Piątek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Łęczyca zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej,
e) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątek,
f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności,
h) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
i) zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
j) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2020 r.
k) odwołania Skarbnika Gminy,
l) powołania Skarbnika Gminy.
ł) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki,
m) określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zakończenie obrad.

Back to top