Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

XVIII korespondencyjna sesja Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że w środę 8 kwietnia 2020 r. odbędzie się XVIII korespondencyjna sesja Rady Miejskiej w Piątku -na podstawie PNIK-I.4131.298.2020 Łódzki Urząd Wojewódzki z dnia 03.04.2020 – Pismo

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Piątku
2. Podjęcie uchwał
3. Interpelacje i zapytania radnych

Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
b) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Piątek,
c) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Piątek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Łęczyca zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej,
e) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątek,
f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności,
h) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe,
i) zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
j) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2020 r.
k) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki,
l) określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skip to content