Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo !

W związku z trwającymi pracami nad projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek dotyczy: dostosowania obecnie obowiązującej polityki przestrzennej gminy do zgłaszanego przez inwestorów zapotrzebowania na tereny produkcyjno ? usługowe oraz umożliwienia realizacji inwestycji polegającej na przystosowaniu istniejących  obiektów budowlanych do pełnienia funkcji związanych z pomocą społeczną.
Burmistrz Piątku zaprasza Państwa do uczestnictwa w pracach projektowych nad tworzonym dokumentem.
Serdecznie zapraszamy do podzielenia się swoją opinią !

Celem projektu jest aktywne włączanie mieszkańców w proces planowania oraz kształtowanie przestrzeni z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Takie podejście umożliwia uwzględnienie potrzeb różnych grup społecznych i prowadzi do dojrzałego i sprawnego budowania polityki  przestrzennej w gminie.

Gmina Piątek otrzymała na ten cel wsparcie finansowe w wysokości 60 794,00 zł, które zostanie przeznaczone na rzecz przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach I etapu procesu opracowywania dokumentacji w obszarze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Bielice i Łęka oraz Sypin – Borowiec.

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Skip to content