Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zarządzenie Wojewody Łódzkiego

Zarządzenie nr 54/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa łódzkiego

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, zarządzam zawieszenie na terenie województwa łódzkiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.

§2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i dotyczy:

1. imprez artystycznych i rozrywkowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

2. imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)

– organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa łódzkiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.

§3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi.

§5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

§6. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej także w środkach masowego przekazu.

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.

Wojewoda Łódzki
Tobiasz Bocheński

Skip to content