Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zmiany w przepisach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego

Na podstawie pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2021 roku informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 roku uległa zmianie ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 oraz z 2021 r. poz. 2227).

Zgodnie ze zmienionym art. 4 ust. 2 ww. ustawy, limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

oraz

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Ponadto, zgodnie ze zmienionym art. 7 ust. 2 ww. ustawy w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, wypłata zwrotu podatku następuje w terminie 2 miesięcy od dnia, gdy decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, stała się ostateczna.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2022 roku zmianie uległy przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339, z 2019 r. poz. 398 oraz z 2021 r. poz. 474). Zgodnie ze zmienionym § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia, wojewoda na podstawie złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków wynikających ze zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej producentowi rolnemu zwrot podatku akcyzowego lub wynikających z przyczyn niezależnych od producenta rolnego, w terminie do 5. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał, składa do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi dodatkowy wniosek o wydanie decyzji budżetowej na dotację.

Nadmieniam, że Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 roku (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2266) określiła stawkę zwrotu tego podatku w 2022 roku w kwocie 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

W terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.
Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 -30 kwietnia 2022 przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

wniosek o zwrot podatku akcyzowego
oświadczenie

Skip to content