Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Podstawówka w Piątku szkołą promującą zdrowie

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku realizowała program SZKOŁA PROMUJACA ZDROWIE. Nadrzędnym celem programu  jest propagowanie zdrowego stylu życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna kształtuje poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej, zachęca do zdrowego stylu życia oraz stwarza uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów, umożliwia uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnia w nich poczucie własnej wartości, zapewnia sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki, włącza edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, włącza do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

Pragniemy, aby nasza szkoła była:  miejscem, w którym panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy, miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia  i zdrowia, miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć.  W tworzeniu szkoły promującej zdrowie współuczestniczą:  uczniowie:  nauczyciele;  rodzice/ opiekunowie,  inni pracownicy szkoły; inne osoby ze społeczności lokalnej pod kierunkiem szkolnego koordynatora, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej pani Moniki Kaczorkiewicz oraz zespołu ds. promocji zdrowia: pani pedagog Aleksandry Kacprzak, pani Agnieszki Sobór, pani  Jolanty Charusty, pani Barbary Wasiak przy wsparciu pani dyrektor Krystyny Grabowskiej. Zapewniamy, że nadal nasza placówka będzie pracowała i działała na rzecz troski o zdrowy styl życia, kształtowania właściwych postaw zdrowotnych, propagowania różnych działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Szkoła Podstawowa im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku uzyskała akces SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE na etapie regionalnym i przynależy do Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
tekst i foto: SP w Piątku

Akces

Skip to content