Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dotacja na zakup sprzętu dla OSP Piątek

W dniu 7 czerwca br. Gmina Piątek podpisała umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ? Funduszu Sprawiedliwości w ramach realizacji Programu I Priorytetu IIIB ?Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem? dla jednostek sektora finansów publicznych ? jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa łódzkiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Umowa na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP Piątek ze środków pochodzących z dotacji Funduszu Sprawiedliwości podpisana została w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, przez przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości i Wójta Gminy Piątek Krzysztofa Lisieckiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Piątek ? Teresy Błocisz.
Dzięki pozytywnej akceptacji złożonego wniosku Gmina Piątek otrzymała dotację w wysokości 17 820,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w  Piątku. Wkład własny Gminy Piątek wyniesie jedynie 180,00 zł.
W ramach dofinansowania jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku zostanie wyposażona w niżej wymieniony sprzęt:
?  Zestaw ratownictwa medycznego plecakowy PSP R-1 z deską ratowniczą i szynami Kramera z żelami ? 1 szt.
?  Defibrylator w skrzynce wraz z kluczem do trybu niemowlęcego oraz zestawem szkoleniowym ? 1 szt.
?  Podnośnik Hi-Lift 48″ ? 1 szt.
?   Zestaw osłon poduszek Airbag dla samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych ? 1 szt.
Wyposażenie i sprzęt ratownictwa zakupiony ze środków pochodzących z dotacji Funduszu Sprawiedliwości trafi do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku do końca lipca br.

 

Skip to content