Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacja na temat świadczeń pieniężnych z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

W dniu 1 lipca 2023 r. wejdzie w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa zwana dalej „Ustawą”. Na podstawie art. 5 ust.1 wspomnianej ustawy o świadczenie należy ubiegać się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego świadczenie przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. Ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,
  2. Pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.
  3. Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Do wniosku o świadczenie składanego do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy załączyć zaświadczenie Burmistrza Piątku, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

W związku z powyższym Burmistrz Piątku, na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

UWAGA ! W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Miejskiego w Piątku nie oznacza to, że osoba wnioskująca zostanie pozbawiona prawa do ubiegania się o to świadczenie w KRUS. W takiej sytuacji, na podstawie art. 4 ust.4 ustawy wnioskodawca otrzyma postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia składanego do KRUS wraz z pisemnym oświadczeniem o spełnieniu wymogu wymaganego stażu pełnienia funkcji sołtysa oraz z pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

WAŻNE! Ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. wnioski o wydanie zaświadczenia w przedmiotowej sprawie będą przyjmowane po tym terminie.

Wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa – docx

Wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa – pdf

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa – pdf

 

Skip to content