Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wymagane dokumenty

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469, dalej: „ustawa”) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub w przydomowej oczyszczalni ścieków, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa powyższej ustawy, Burmistrz Piątku zobowiązany jest do przeprowadzania co najmniej raz na dwa lata kontroli:

 1. posiadania przez właścicieli nieruchomości umów z przedsiębiorstwem posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni i transport ścieków,
 2. dowody uiszczania opłat za te usługi,
 3.  w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łęczycy.

Na podstawie art. 9u ust. 1 oraz art. 6 ust. 5a ustawy, pracownicy Urzędu Miejskiego w Piątku oraz dzielnicowi Posterunku Policji w Piątku prowadzą kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piątek (wykaz przedsiębiorstw znajduje się pod adresem: https://www.gminapiatek.pl/uslugi-w-zakresie-odbioru-nieczystosci-plynnych/ oraz uiszczania opłat za te usługi.

Miejsce złożenia dokumentów

Kontrole będą przeprowadzane począwszy od września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Piątku pok. Nr 17, po wcześniejszym wezwaniu do osobistego stawiennictwa w celu przeprowadzenia kontroli.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie do wglądu niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli, tj. w szczególności:

 • pisemnej umowy zawartej z przedsiębiorstwem asenizacyjnym w zakresie opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • dowodu potwierdzającego opłatę za usługę wywozu (posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba/osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków),
 • w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łęczycy.

Ponadto informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.
Kontrola polega na sprawdzeniu zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność opróżniania zbiorników bezodpływowych.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Termin i sposób załatwienia

 • do 30 listopada 2023 r. – kontrola w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku pok. Nr 17 ul.  Rynek 16, 99-120 Piątek                                                           .
 • od 1 grudnia 2023 r. – kontrole terenowe z udziałem pracowników Urzędu Miejskiego w Piątku oraz dzielnicowych z Posterunku Policji w Piątku.

Podstawa prawna

Art. 9u ust. 1, Art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b oraz art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469)

Inne informacje

Art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469), przewiduje kary grzywny m.in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątek.

W związku z powyższym brak zawarcia umowy, a także brak okazania rachunków za usługi wywozu nieczystości ciekłych, są podstawą do nałożenia mandatu karnego.

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Piątek,  ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez  e-mail:  iodo@ugpiatek.pl lub pisemnie na adres: Gmina Piątek,  ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. obowiązku kontroli wynikającego z art. 6 ust. 5a i 5aa, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) i prowadzenia postępowań w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775).
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  • żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, lub Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie, w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 7. Odbiorcami danych są strony, uczestnicy postępowania, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Skip to content