Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kwalifikacja wojskowa 2023

Obwieszczenie nr 6/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) oraz § 2 ust 1 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 333), podaje się do wiadomości:

1. Kwalifikacja wojskowa w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego odbędzie się w okresie od dnia 17 kwietnia do dnia 21 lipca 2023 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych oraz 2 maja i 9 czerwca 2023 r.
2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.,
2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3) osoby, które w latach 2021-2022:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanych miejscach i terminach:
1) Łódź-1, obszar dzielnic: Bałuty ? w lokalu przy ul. Stawowej 28, od dnia 8 maja do dnia 21 czerwca 2023 r., w godz. 8:00-16:30,
2) Łódź-2, obszar dzielnicy Górna i Śródmieście? w lokalu przy ul. Stefana Żeromskiego 115, od dnia 24 kwietnia do dnia 19 czerwca 2023 r., w godz. 8:00-16:30,
3) Łódź-3, obszar dzielnic: Polesie i Widzew ? w lokalu przy ul. Królewskiej 13/15, od dnia 17 kwietnia do dnia 30 czerwca 2023 r., w godz. 7:30-16:00, w dniach od 2 maja do 5 maja nie przewiduje się posiedzeń powiatowej komisji lekarskiej,
4) miasto Piotrków Trybunalski ? w lokalu przy ul. ks. Piotra Skargi 3, od dnia 6 czerwca do dnia 29 czerwca 2023 r., w godz. 8:30-16:30,
5) miasto Skierniewice ? w lokalu przy ul. Trzcińskiej 18, od dnia 17 kwietnia do dnia 28 kwietnia 2023 r., w godz. 9:00-15.45,
6) powiat bełchatowski ? w Bełchatowie, w lokalu przy ul. Pabianickiej 34, od dnia 9 maja do dnia 7 czerwca 2023 r., w godz. 9:00-17:00,
7) powiat brzeziński ? w Brzezinach, w lokalu przy ul. Reformackiej 9, od dnia 15 maja do dnia 24 maja 2023 r., w godz. 7:00-14:30,
8) powiat kutnowski – w Kutnie, w lokalu przy ul. Króla Władysława Jagiełły 2, od dnia 8 maja do dnia 31 maja 2023 r., w godz. 9:00-16:00,
9) powiat łaski ? w Łasku, w lokalu przy ul. Warszawskiej 13, od dnia 17 kwietnia do dnia 4 maja 2023 r. w godz. 8:00-14:00,
10) powiat łęczycki ? w Łęczycy, w lokalu przy Alejach Jana Pawła II 11, od dnia 1 czerwca do dnia 16 czerwca 2023 r., w godz. 9:00-15:00,
11) powiat łowicki ? w Łowiczu, w lokalu przy ul. Henryka Sienkiewicza 62, od dnia 5 czerwca do dnia 27 czerwca 2023 r., w godz. 9:00-15:00,
12) powiat łódzki wschodni ? w Łodzi, w lokalu przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, od dnia 29 maja do dnia 21 czerwca 2023 r., w godz. 11:00-17:00,
13) powiat opoczyński ? w Opocznie, w lokalu przy ul. Partyzantów 30, od dnia 17 kwietnia do dnia 15 maja 2023 r, w godz. 9:00-17:30, z wyłączeniem dni od 1 maja do 7 maja 2023 r.
14) powiat pabianicki ? w Pabianicach, w lokalu przy ul. Sejmowej 2, od dnia 17 kwietnia do dnia 25 maja 2023 r., w godz. 7:30-14:30, z wyłączeniem dni od 1 maja do 7 maja 2023 r.,
15) powiat pajęczański ? w Pajęcznie, w lokalu przy ul. Zdrojowej 17, od dnia 17 kwietnia do dnia 4 maja 2023 r., w godz. 8:30-14.30,
16) powiat piotrkowski ? w Piotrkowie Trybunalskim, w lokalu przy ul. Grota Roweckiego 5, od dnia 9 maja do dnia 7 czerwca 2023 r., w godz. 9:00-15:30,
17) powiat poddębicki ? w Poddębicach, w lokalu przy ul. Adama Mickiewicza nr 16, od dnia 13 czerwca do dnia 23 czerwca 2023 r., w godz. 11:00-18:00,
18) powiat radomszczański ? w Radomsku, w lokalu przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 142a, od dnia 9 maja do dnia 7 czerwca 2023 r., w godz. 8:30-15:30,
19) powiat rawski ? w Rawie Mazowieckiej, w lokalu przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, od dnia 22 maja do dnia 2 czerwca 2023 r., w godz. 9:00-15:00,
20) powiat sieradzki ? w Sieradzu, w lokalu przy Placu Wojewódzkim 3, od dnia 17 kwietnia do dnia 23 maja 2023 r., w godz. 9:00-16:00,
21) powiat skierniewicki ? w Skierniewicach, w lokalu przy ul. Konstytucji 3 Maja 6, od dnia 16 maja do dnia 25 maja 2023 r., w godz. 9:00-15:00,
22) powiat tomaszowski ? w Tomaszowie Mazowieckim, w lokalu przy ul. Jana Pawła II 37, od dnia 17 maja do dnia 22 czerwca 2023 r., w godz. 9:00-16:00,
23) powiat wieluński ? w Wieluniu, w lokalu przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 6, od dnia 25 maja do dnia 19 czerwca 2023 r., w godz. 9:00-16:00,
24) powiat wieruszowski ? w Wieruszowie, w lokalu przy ul. Kępińskiej 1, od dnia 9 maja do dnia 22 maja 2023 r., w godz. 10:00-17:00,
25) powiat zduńskowolski ? w Zduńskiej Woli, w lokalu przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 15, od dnia 24 maja do dnia 30 maja 2023 r. w godz. 8:00-14:00, od dnia 1 czerwca do dnia 7 czerwca 2023 r. w godz. 8:00-14:00, w dniu 12 czerwca 2023 r. w godz. 8:00-10:00 ,od dnia 13 czerwca do dnia 14 czerwca 2023 r. w godz. 8:00- 14:00, od dnia 15 czerwca do dnia 16 czerwca 2023 r.? w godz. 8:00-11:00,
26) powiat zgierski ? w Zgierzu, w lokalu przy ul. Piątkowskiej 83F, od dnia 8 maja do dnia 26 czerwca 2023 r., w godz. 11:00-18:00.
4. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.
5. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia do dnia 17 kwietnia 2023 r. zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent
miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
6. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju, a jeżeli brak w kraju miejsca zamieszkania lub pobytu, właściwość miejscową ustala się według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju. Jeżeli nie można ustalić właściwości
miejscowej w sposób wskazany wyżej, właściwymi są organy dzielnicy Śródmieście w mieście stołecznym Warszawa.
7. Osoby posiadające ustaloną kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B mogą za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji występować z wnioskiem o zmianę kategorii. Do wniosku osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej dołącza zaświadczenie lekarskie stwierdzające zmiany w jej stanie zdrowia, jakie nastąpiły od dnia ostatniego orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej.
8. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.
9. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
10. Osoba zgłaszająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej,
jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
2) powiatowej komisji lekarskiej ? posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy.
3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji:
a) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
b) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
11. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej lub ubiega się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
2) powiatowej komisji lekarskiej ? dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy,
3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji:
a) wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania,
b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
12. Osoby, które przedstawią komisji lekarskiej dokumenty potwierdzające niezdolność do służby wojskowej można nie poddawać badaniom lekarskim. Natomiast osoby, które zażądają wydania zaświadczenia powinny przedstawić szefowi wojskowemu centrum rekrutacji dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
13. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nałożona zostanie na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
14. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu, albo odmawia poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Wojewoda Łódzki
Tobiasz Bocheński

Obwieszczenie nr 6/2023

Skip to content