Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi informuje

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi informuje, że:

Ustalanie miejsc produkcji wolnych od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus  Cms (bakterioza pierścieniowa ziemniaka) przeprowadzane jest zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2138 ze zm.) i § 16a rozporządzenia Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 692).

Miejsce produkcji może być uznane za wolne od bakterii Cms jeżeli:

1. w każdym roku 3-letniego okresu prowadzone są urzędowe kontrole połączone z pobieraniem prób do badań laboratoryjnych na obecność bakterii Cms,

2. wysadza się jedynie sadzeniaki ziemniaka lub bulwy ziemniaka poddane przez wojewódzkiego inspektora badaniom laboratoryjnym na obecność bakterii Cms,

3. przy produkcji ziemniaków nie są używane maszyny, urządzenia, środki transportu, opakowania lub inne przedmioty wykorzystywane poza tym miejscem produkcji lub są one używane pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, jeżeli nie stanowi to ryzyka rozprzestrzenienia się bakterii Cms,

4. wszystkie maszyny, urządzenia, środki transportu, opakowania, przechowalnie lub ich części, obiekty oraz inne przedmioty, które mogły mieć kontakt z produkowanymi ziemniakami, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora odkaża się przez czyszczenie i dezynfekcję w sposób zapewniający zniszczenie bakterii Cms,

5. wszystkie wykonywane czynności są udokumentowane,

6. miejsce produkcji już uznane za wolne od bakterii Cms podlega corocznie urzędowym kontrolom z pobieraniem wyrywkowo prób.

Z miejsca produkcji uznanego za wolne od bakterii Cms ziemniaki mogą być przemieszczane do innych państw członkowskich UE bez potrzeby badania każdej przesyłki przed wywozem. Bulwy ziemniaków muszą być zaopatrzone w zaświadczenie potwierdzające pochodzenie ziemniaków z takiego miejsca wydane przez wojewódzkiego inspektora.

Bliższych informacji udziela Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, ul. Siewna 13a, tel. 042 633-99-72 ,  611-66-60,
Delegatura Piotrków Tryb. ul. Dworska 13, tel. 044 646-68-62; Delegatura Sieradz, ul. POW 29, tel. 043 827-11-27;
Delegatura Skierniewice, ul. M. Rataja 9, tel. 046 833-64-16 lub najbliższa jednostka WIORiN.
Wykaz wszystkich jednostek na stronie www.piorin.gov.pl.

Łódzki Wojewódzki
Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Łodzi

Andrzej Kwiatkowski

Komunikat 2018- miejsca wolne od Cms

Skip to content