Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nowe obowiązki stowarzyszeń i fundacji!

Od 31 października 2021 r. weszły w życie nowe zapisy zmieniające ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, z późn. zm.), które rozszerzają katalog podmiotów obowiązanych do zgłaszania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji (art. 58 ww. ustawy) o:

  • spółki partnerskie,
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  • spółki europejskie,
  • spółdzielnie,
  • spółdzielnie europejskie,
  • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • fundacje.

Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczną na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), klikając w kafelek ?Utwórz zgłoszenie?. Nowe obowiązki nie wymagają wprowadzenia zmian w organizacji. Organizacje będą po prostu musiały jednorazowo zgłosić w CRBR informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych, a następnie pamiętać o aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych w ciągu 7 dni. Do biegu tych terminów nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
Podmioty już wpisane do KRS powinny dokonać zgłoszenia możliwie jak najszybciej, przy czym ostatecznym terminem jest 31 stycznia 2022 roku.
W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS po 31 października 2021 r., tj. po dacie wejścia w życie ww. nowelizacji, wskazany powyżej termin 7 dniowy dotyczy noworejestrowanych organizacji oraz tych, które dokonują zmian mających wpływ na dane zgłaszane do Rejestru (np. zmiany w zarządzie).
Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Dokonując zgłoszenia podajemy:

  • dane osoby dokonującej zgłoszenia: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL) oraz funkcję uprawniającą do dokonania zgłoszenia,
  • dane organizacji dokonującej zgłoszenia: nazwę, formę organizacyjną, siedzibę, numer KRS i NIP,
  • dane beneficjentów rzeczywistych: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL) oraz informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

W przypadku organizacji pozarządowych istotnym aspektem jest ustalenie, kogo należy wskazać jako beneficjenta rzeczywistego w organizacjach pozarządowych. Nie należy go kojarzyć z powszechnym pojęciem ?beneficjenta? funkcjonującym w III sektorze i dotyczącym odbiorców naszych działań (np. w projekcie). W rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu beneficjent rzeczywisty to ?każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem (w tej definicji klientem jest sama organizacja) poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna?. Wskazanie beneficjentów rzeczywistych fundacji lub stowarzyszenia wymaga dokonania każdorazowej weryfikacji uprawnień poszczególnych organów organizacji i przeanalizowania, które osoby faktycznie decydują o bieżącej działalności organizacji.

W przypadku fundacji beneficjentem rzeczywistym jest np. fundator fundacji oraz drugi członek zarządu, rada nadzorcza fundacji (jeśli została ustanowiona). W przypadku stowarzyszenia oraz spółdzielni socjalnej jako beneficjentów rzeczywistych wskazujemy np. wszystkich członków zarządu stowarzyszenia.

W przypadku niewypełnienia obowiązku zgłoszenia odpowiednich danych do CRBR w terminie określonym przepisami ustawy lub podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym może skutkować nałożeniem kary pieniężnej do 1.000.000 zł.

Kara może zostać nałożona również na beneficjenta rzeczywistego, jeżeli ten nie poda osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia niezbędnych informacji lub poda niewłaściwe dane. W takim przypadku ustawa przewiduje karę w wysokości 50.000 zł (art. 153 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy).

Materiały:

Skip to content