Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Powrót do aktywnego życia

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie przesyła informację o realizowanym projekcie dla osób niepracujących na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego ?Powrót do aktywnego życia II- aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu kutnowskiego i łęczyckiego? RPLD.09.01.01-10-0001/21 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  1. Beneficjent realizujący projekt/ Biuro projektu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie ul. Władysława Jagiełły 2, 99-300 Kutno, tel. 24 253 37 42 adres e-mail: ckkutno@zdz.edu.pl
  2. Grupa docelowa projektu: 60 osób (36K i 24M) w wieku aktywności zawodowej 18-67 lat zamieszkałych na terenie powiatów kutnowskiego i łęczyckiego w województwie łódzkim zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej i zawodowej.
  3. Okres realizacji: 01.09.2021-30.09.2022
  4. Cel projektu: podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 60 osób w wieku aktywności zawodowej 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby                    z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie powiatów kutnowskiego i łęczyckiego w województwie łódzkim poprzez udział  w zindywidualizowanym wsparciu zawierającym instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej.
  5. Rekrutacja:  I tura IX-X 2021, II tura I-II 2022, 6 grup x 10 osób

Kryteria dostępu:
–  osoba zamieszkująca na terenie powiatu kutnowskiego lub łęczyckiego w województwie łódzkim
– wiek 18-67 lat
– osoba pozostająca bez zatrudnienia (poświadczone zaświadczeniem z PUP lub ZUS)
– zaświadczenie lekarskie umożliwiające udział w szkoleniach/ stażach

  1. Formy wsparcia:

– Indywidualna Ścieżka Reintegracji społeczno-zawodowej  w wymiarze 4h/osoba
– Indywidualne poradnictwo psychologiczne w wymiarze 10h/osoba
– Indywidualne poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 4h/ osoba
– Warsztaty interpersonalne w wymiarze 21h/grupa
– Grupowe (16h/grupa) i indywidualne (4h/osoba) doradztwo zawodowe

Szkolenia zawodowe w etapie I rekrutacji:
– Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i bezpieczną wymianą butli (100h)
– Spawanie metodą MAG-135 (120h)
– Sprzątaczka- pokojowa (100h)

Szkolenia zawodowe w etapie II rekrutacji:

– Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z modułem ECDL Base B4 (140h)
-Kosmetyczka (100h)
– Sprzątaczka- pokojowa (100h)

– Pośrednictwo pracy w wymiarze 6h/ osoba  i staż zawodowy 3- miesięczny

  1. Dodatkowo w projekcie:

– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
– stypendium szkoleniowe
– stypendium stażowe w wysokości 1.600 zł netto/miesiąc
– catering na zajęciach grupowych,  ubezpieczenie NNW

plakat

formularz zgłoszeniowy

regulamin

oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych

oświadczenie

Skip to content