Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rolniku – upadek to nie przypadek

Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubez­pieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie blisko połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki osób. W 2017 roku, do Placówki Terenowej KRUS w Łęczycy zgłoszono 74 wypadki przy pracy rolniczej. Około 31,5% z nich stanowiły upadki osób.

Duża ilość upadków rolników podczas pracy jest spowodowana złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek warunków atmosferycznych. Szczególnie w okresie zimowym, opady śniegu i deszczu oraz towarzyszące opadom mrozy powodują, że podłoże staje się śliskie, grząskie i nierówne.

Często do upadków na terenie gospodarstw dochodzi także wskutek pośpiechu poszkodo­wanych oraz braku dbałości o ciągi komunikacyjne, które nie są wydzielone lub zostają źle wydzielone, albo też wskutek nieuprzątania dojść do budynków i nieporządku wewnątrz obiektów. Niejednokrotnie przyczyną upadku bywa również wyeksploatowane albo zabru­dzone obuwie robocze.

Z prowadzonych przez Kasę analiz wynika, że szczególnie często zdarzają się potknięcia

 • wysokie progi w wejściach i przejściach budynków inwentarskich. Wiele budynków in­wentarskich starego typu posiada takie zagrożenia konstrukcyjne.

Kolejna liczna grupa urazów w gospodarstwie rolnym powstaje w wyniku wypadków spowodowanych upad­kiem osób ze strychów, poddaszy, stodół i innych bu­dynków gospodarczych, podczas układania i zrzucania pasz objętościowych i słomy przez niezabezpieczone otwory zrzutowe w stropach i ścianach budynków. Upa­dek ze strychu lub poddasza najczęściej kończy się cięż­kimi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią poszkodowa­nych. Każdego roku zdarzają się także tragiczne w skut­kach wpadnięcia do niezabezpieczonych dołów i odkry­tych studzienek ściekowych, szamb, zbiorników na gno­jowicę.

Wśród przyczyn upadków obserwujemy również: nieprawidłowy sposób wchodzenia

 • schodzenia z maszyn rolniczych oraz nieprawidłowo skonstruowane i usytuowane drabi­ny. Zarówno szczeble drabin, jak i stopnie przy ciągnikach i maszynach często zabrudzone są ziemią oraz resztkami roślinnymi, co sprzyja ześlizgnięciom i upadkom z wysokości. Takie upadki kończą się często groźnymi urazami kończyn dolnych i górnych.

W trosce o własne bezpieczeństwo, w okresie mniejszej liczby prac rolniczych warto po­myśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz o wyeliminowaniu zaniedbań występujących w obejściu, które mogą doprowadzić do wypadku.

 • likwidować śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych poprzez usuwanie śniegu, posypywanie oblodzeń piaskiem, popiołem lub trocinami;
 • wyrównywać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnie placów i przejść;
 • utrzymywać czystość i porządek na podwórzu oraz w ciągach komunikacyjnych;
 • stosować obuwie z antypoślizgowym protektorem podeszwy, najlepiej z cholewką chroniącą kostkę;
 • na ośnieżonych lub oblodzonych powierzchniach stosować nakładki na obuwie, tzw. raczki antypoślizgowe;
 • naprawiać uszkodzone stopnie oraz zamontować barierki wzdłuż ciągu schodów i na podeście;
 • zabezpieczać otwory zrzutowe na strychach, poddaszach;
 • stosować bezpieczne drabiny i podesty przy pracach na wysokości (bezpieczna drabina ma mocne i właściwie zamocowane szczeble, jest zabezpieczona przed poślizgiem lub przechyłem – u dołu gumowymi lub ostrymi zakończeniami, u góry hakami; kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65° do 75°, a drabina powinna wystawać minimum 0,75 m nad powierzchnię, na którą wchodzi użyt­kownik);
 • schodzić z ciągnika rolniczego plecami skierowanymi w kierunku zejścia (tak jak podczas wchodzenia), przytrzymując się przeznaczonych do tego uchwytów;
 • oświetlać miejsca, w których się poruszamy;
 • w przypadku braku możliwości usunięcia progów, oznaczyć je w widoczny spo­sób.

W każdej placówce KRUS dostępne są bezpłatne broszury i ulotki związane z kampanią ?Upadek to nie przypadek?. Na stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl) jest możli­wość obejrzenia filmu pod tym samym tytułem. W materiałach tych szczegółowo omó­wiono sposoby zapobiegania upadkom osób w gospodarstwach rolnych. Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami.

Na szkoleniach organizowanych dla rolników, pracownicy Kasy przekazują bezprzewo­dowe lampy LED z czujnikiem ruchu, które mogą być wykorzystane do doświetlania miejsc potencjalnie niebezpiecznych. W konkursach wiedzy o BHP w rolnictwie, organi­zowanych na zakończenie szkoleń, do wygrania są nakładki antypoślizgowe na obuwie i taśmy antypoślizgowe.

Przypominamy również, że zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej powinien dokonać poszkodowany lub inna osoba niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną, w Placówce Terenowej KRUS w Łęczycy. Późne zgłoszenie wypadku utrudni przeprowa­dzenie postępowania powypadkowego i może mieć wpływ na przyznanie prawa do jedno­razowego odszkodowania.

Tomasz Nowicki
Dyrektor
Oddziału Regionalnego
KRUS w Łodzi

Skip to content