Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rozpoczęcie działalności po uzyskaniu wpisu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy ponownie przypomina, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną (rolnicy prowadzący uprawę produktów pochodzenia roślinnego czyli zbóż, warzyw, owoców, ziół, grzybów hodowlanych) mogą rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zgodnie z zapisami art. 63 ust. 1, ust. 2 pkt 12 oraz ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.). Podmiot działający na rynku spożywczym jest zobowiązany złożyć do właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wniosek o wpis do rejestru zakładów wraz z dołączonym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, iż każdy producent pierwotny (rolnik) zobowiązany jest do zgłoszenia właściwemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu każdego przypadku zmiany produkcji celem dokonania aktualnych zmian w rejestrze. Kto prowadzi działalność w zakresie produkcji pierwotnej bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlega karze pieniężnej do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający (art. 103, ust. 1, pkt 4 w/cytowanej ustawy) Powyższe informacje proszę przekazać podmiotom prowadzącym produkcję pierwotną (rolnikom) na terenie gminy.

Wniosek o wpis zakładu do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS

Tabela do wniosku

Skip to content