Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tempo termomodernizacji zgodne z przyjętym harmonogramem

Gmina Piątek kontynuuje projekt inwestycyjny pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?.
Postęp robót budowlanych na koniec października 2019r. jest zgodny z przyjętym harmonogramem.

Kontynuowane są roboty budowlane w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych szkoły podstawowej, wymiany stolarki okiennej, powierzchni przeszklonych i drzwiowej w obiekcie. Rozpoczęto roboty związane z modernizacją źródła ciepła. W najbliższym czasie planowane jest kontynuowanie prac modernizacyjnych źródła ciepła, wymiany okien, powierzchni przeszklonych i drzwi w obiekcie oraz docieplenie ścian zewnętrznych.

Na początek listopada wyznaczono pierwszy odbiór częściowy robót i ich fakturowanie. W związku z powyższym złożono wniosek do Instytucji Zarządzającej ? RPO WŁ o wypłatę zaliczki. Obecnie wniosek został zaakceptowany i pierwsza wypłata środków nastąpi w połowie listopada. Umożliwi to terminową zapłatę faktury za wykonane roboty budowlane.

Uzyskane dofinansowanie na realizację projektu ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?, ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w tym możliwość zaliczkowania, pozwala na sprawną realizację projektu w zaplanowanym terminie.

Realizacja projektu wpisuje się w główne cele gospodarki energetycznej kraju, województwa i regionu, a także kierunki działań sformułowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piątek – zmniejszenie zapotrzebowania na energię/poprawa efektywności energetycznej, obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza – emisji gazów cieplarnianych.
Realizacja projektu jest również korzystna ze społecznego punktu widzenia, wpłynie bowiem na na poprawę warunków życia mieszkańców gminy oraz wzrostu atrakcyjności gminy jako miejsca nauki, pracy, zamieszkania i wypoczynku.

 

Skip to content