Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Termomodernizacja kompleksu szkolnego w Piątku dobiegła końca

Gmina Piątek zakończyła realizację robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul Szkolnej 1″.
Projekt współfinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach IV osi priorytetowej; działanie IV.2; poddziałanie IV.2.2 tj. ?Termomodernizacja budynków”.

Roboty budowlane obejmowały gruntowną termomodernizację największego na terenie Gminy Piątek obiektu szkolnego, polegającą na dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien, powierzchni przeszklonych i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych oraz wykonaniu instalacji pompy ciepła wspomaganej instalacją ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz istniejącym kotłem olejowym.

Ogólna szacowana kwota nakładów inwestycyjnych to ponad 5,6 min zł, w tym dotacja z UE wynosi 3.213.364,86 PLN.

Wkład środków unijnych w realizację projektu niewątpliwie przyczynił się do jego sprawnej, terminowej realizacji, a przede wszystkim umożliwił oparcie termomodernizacji na materiałach urządzeniach dobrej jakości oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Kończąc projekt, Gmina Piątek zrealizowała założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na swoim terenie. Spodziewane jest, że skończenie projektu wpłynie pozytywnie na wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest Gmina Piątek, w tym na polepszenie warunków życia mieszkańców; zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca nauki, pracy, zamieszkania i wypoczynku.

Projekt został zrealizowany z pozytywnym wpływem na realizację polityki równych szans kobiet i mężczyzn – w wyniku zrealizowania inwestycji zapewniono równy dostęp do korzyści społeczno-gospodarczych generowanych w ramach projektu bez względu na płeć, a efekty jej realizacji będą odczuwalne dla mieszkańców bez względu na jakiekolwiek kryteria dyskryminujące.

Projekt został zrealizowany z pozytywnym wpływem na realizacje polityki równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością. W wyniku inwestycji zapewniono równy dostęp do korzyści społeczno-gospodarczych generowanych w ramach projektu bez względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność lub orientację seksualną, a efekty jego realizacji będą odczuwalne dla mieszkańców bez względu na jakiekolwiek kryteria dyskryminujące.

Dzięki realizacji inwestycji wszędzie tam gdzie to było możliwe poprawiona została jakość dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych. Termomodernizacja budynków wskazanych w projekcie objęta została zasadą projektowania uniwersalnego. Również dostępność informacji o realizacji projektu była równa dla wszystkich odbiorców bez względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność lub orientację seksualną.

Projekt zrealizowany został z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz wspierał dążenie do osiągnięcia celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez zastosowanie w ramach jego realizacji certyfikowanych materiałów zgodnych z obowiązującymi wymaganiami prawa, w tym ochrony środowiska oraz zastosowania w jego ramach rozwiązań chroniących środowisko – służących oszczędności energii i obniżających emisję zanieczyszczeń.

Skip to content