Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Trwają prace przy termomodernizacji komplesku szkolnego w Piątku

Gmina Piątek sukcesywnie prowadzi prace w ramach projektu pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?.  

Postęp robót budowlanych na koniec grudnia 2019r. jest zgodny z przyjętym harmonogramem. Obecnie, z uwagi na okres zimowy realizowane są prace skoncentrowane na wykonaniu odwiertów pod dolne źródło ciepła, trwa również kompletacja dostaw urządzeń instalacji fotowoltaicznej.

Na początku grudnia złożono, do instytucji finansującej, wniosek o płatność rozliczający otrzymaną w listopadzie zaliczkę na realizację projektu. Przyjęty w ramach RPO WŁ sposób finansowania poprzez wypłatę zaliczek znacząco ułatwia prowadzenie inwestycji i umożliwia utrzymanie płynnego jej finansowania. Kolejne fakturowanie robót zaplanowano na wiosnę 2020r.

Projekt ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1? wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV ?Gospodarka niskoemisyjna?; priorytet inwestycyjny 4c ?Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym?; cel szczegółowy ? Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego.?

Zrealizowanie projektu przyczyni się do ograniczenia zużycia energii cieplnej, w tym produkowanej w sposób konwencjonalny w źródle olejowym, a tym samym ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Piątek. Dzięki zastosowaniu, w ramach projektu, rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii nastąpi ograniczenie produkcji energii w źródłach konwencjonalnych. Poprawa warunków energetycznych w największym, gminnym obiekcie użyteczności publicznej powinna wpłynąć na wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej tego terenu.

Projekt wpisuje się w dokumenty i programy:

– na poziomie kraju, w tym w Politykę Spójności 2014-2020; Strategię Rozwoju Kraju 2020; Politykę Energetyczną Polski do 2030 roku;

– na poziomie regionu, w tym w Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020; Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Łódzkiego ? ?LORIS 2030?; Program Ochrony Środowiska,

– na poziomie lokalnym, w  tym w Strategię Rozwoju Gminy Piątek 2015-2023, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek

Skip to content