Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W gminie Piątek dobiegają końca wybory sołeckie

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Piątek.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994) oraz § 19.1 i 2 Rozdział V – Tryb wyboru Sołtysa i Rady określony w Statutach Sołectw Gminy Piątek zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Piątek.
§ 2. Określam miejsce, termin i godzinę zebrań w sołectwach Gminy Piątek w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Piątek oraz na stronie BIP Gminy Piątek.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie

Skip to content