Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Konkurs plastyczny dla przedszkoli z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Spisy ludności to najważniejsze badania statystyczne realizowane nie tylko w Polsce, lecz także we wszystkich krajach w Europie i na świecie. Dane statystyczne uzyskane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 to ogromny kapitał społeczeństwa na przyszłość.

Konkurs Plastyczny dla przedszkoli organizowany przez Urząd Statystyczny w Łodzi ma na celu promowanie idei i wartości Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, jako źródła wiedzy na temat Polski i jej mieszkańców.

ORGANIZATOR

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ?Regulaminem?, określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu plastycznego dla przedszkoli promującego Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), zwanego dalej ?Konkursem?.
 2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Łodzi z siedzibą przy ul. Suwalskiej 29, 93-176 Łódź, zwany dalej ?Organizatorem?. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad organizacją i przebiegiem Konkursu sprawuje Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych.

Celem Konkursu jest:

 • promowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,
 • rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci,
 • umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu.

TEMAT KONKURSU

 1. Tematem Konkursu jest przygotowanie plakatu ilustrującego hasło Narodowego Spisu Powszechnego ?Liczymy się dla Polski?, zgodnego z ideą spisu ludności.
 2. Prace konkursowe będą oceniane w kategorii plastycznej.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej ?Uczestnikiem?) może być placówka wychowania przedszkolnego (przedszkole, oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny) zlokalizowana na terenie województwa łódzkiego, która spełniła następujące warunki:
 • zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
 • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznała się z treścią dotyczącą procedury przyznawania i odbioru nagród i je w pełni akceptuje,
 • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Nadesłanie zgłoszenia oraz pracy na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie i akceptacją niniejszego Regulaminu.

HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.
 2. Prace konkursowe należy przesyłać na adres organizatora do dnia 30.06.2021 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Organizatora Konkursu). Po tym terminie prace nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 3. Na przesyłce należy umieścić napis: Konkurs dla przedszkoli NSP 2021.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 20 lipca 2021 r. na stronie internetowej Organizatora.

plakat – konkurs

regulamin konkursu

Zgłoszenie placówki wychowania przedszkolnego do konkursu plastycznego NSP 2021

Skip to content